รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการประชุมปฐมนิเทศ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ :
รองคณบดีวิชาการ (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลา 20 กุมภาพันธ์ 2552-20 กุมภาพันธ์ 2552
งบประมาณรวม :
4,500.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน