รายละเอียดโครงการ
โครงการเพิ่มคุณภาพนักศึกษาบริหารธุรกิจ (บก)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (0500)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
610,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. อาจารย์ร่วมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานทางวิชาการ
2. จัดกิจกรรม
3. จัดหาวัสดุฝึก

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน5ครั้ง
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม1ครั้ง
3. มัวัสดุอย่างเพียงพอ10ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน