รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษานิเทศศาสตร์(บก.)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (0500)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
200,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. การพัฒนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. การพัฒนาฝึกทักษะในวิชาชีพนิเทศศาสตร์
3. อบรมวิชาการเสริม เช่น คอมพิวเตอร์
4. ศึกษาดูงาน
5. จัดอบรมสัมมนาแก่นักศึกษา -

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ1ครั้ง
2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานและการผลิตการแสดง1ครั้ง
3. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมการใช้คอมพิวเตอร์1ครั้ง
4. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงาน4ครั้ง
5. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ1ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน