รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (บก)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (0500)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
50,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. พัฒนาหลักสูตร

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. นักศึกษามีคุณภาพด้านการจัดการและการบริหาร2ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน