รายละเอียดโครงการ
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ (กศ)
ผู้รับผิดชอบ :
สำนักงานคณบดี (0500)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
532,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดหาครุภัณฑ์
2. จัดหาวัสดุบริหารงานสำนักงาน/บริหารงานทั่วไป

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. มีครุภัณฑ์เพียงพ2รายการ
2. การบริหารงานสำนักงานมีประสิทธิภาพ6ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน