รายละเอียดโครงการ
โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (กศ)
ผู้รับผิดชอบ :
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ (0500)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
400,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดหาตำราและเอกสารและสื่อประกอบการสอน
2. จัดส่งบุคลากรเข้าประชุม อบรม สัมมนา
3. จัดหา ผลิตสื่อ และเอกสารประกอบการเรียนการสอน

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา20ครั้ง
2. จำนวนเอกสารและหนังสือตำราประกอบเรียนการสอน5รายวิชา
3. จำนวนเอกสารและหนังสือตำรา30ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน