รายละเอียดโครงการ
โครงการการเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ (กศ)
ผู้รับผิดชอบ :
ฝ่ายวิชาการ (0500)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
300,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ผลิตสื่อการเรียนการสอน
2. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนสื่อการเรียนการสอน6รายวิชา
2. จำนวนผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ3หลักสูตร

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน