รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (0500)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
1,337,500.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. การศึกษาดูงาน --------
2. ผลิตเอกสารประกอบการสอน --
3. พัฒนาการเรียนการสอน --
4. อาจารย์ร่วมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานทางวิชาการ -----
5. จัดอบรมสัมมนาแก่นักศึกษา ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนเอกสารประกอบการสอน3รายวิชา
2. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ10ครั้ง
3. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนา3ครั้ง
4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาในรายวิชาฝึก3ครั้ง
5. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเสริมความรู้และศึกษาดูงาน3ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน