รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาโปรแกรมนิเทศศาสตร์ (กศ)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (0500)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
250,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. การพัฒนาฝึกทักษะในวิชานิเทศศาสตร์ ---------
2. จัดหาครุภัณฑ์เสริมการเรียนการสอน ---------
3. ศึกษาดูงาน ------
4. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม1ครั้ง
2. จำนวนครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน2รายการ
3. จำนวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน1ครั้ง
4. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมผู้ประกาศและพิธีกร1ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน