รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (กศ)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (0500)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
250,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดหาวัสดุสำนักงาน ----------
2. ทัศนศึกษาและดูงาน ----------
3. พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. มีวัสดุสำนักงานอย่างเพียงพอ2ครั้ง
2. จำนวนผู้เข้าอบรม ทัศนศึกษาและดูงาน2ครั้ง
3. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสโมสรนักศึกษาที่ได้มาตรฐาน2ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน