รายละเอียดโครงการ
โครงการการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ) (กศ)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (0500)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
200,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. การพัฒนาฝึกทักษะในวิชาชีพ

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. คณาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ7ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน