รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (0100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลา 01/10/51-30/09/52
งบประมาณรวม :
241,800.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ---
2. เผยแพร่การจัดการความรู้ ---

รายการวัสดุ

 

ที่รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์จำนวนหน่วยจำนวนเงิน
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้โครงการ111,800.00
2. ค่าวัสดุในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับคณะโครงการ30,000.00
3. การเผยแพร่การจัดการความรู้เล่ม100,000.00

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. มีการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้5ครั้ง
2. วารสารและจุลสารการจัดการความรู้1000เล่ม

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน