รายละเอียดโครงการ
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (0500)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
1,785,400.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดหาวัสดุทางการศึกษาและวัสดุสำนักงาน
2. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนครั่งในการจัดหาวัสดุ47ครั้ง
2. จำนวนครั้งในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์15ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน