รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง (ลป.0311-1-093-03(บก))
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2551-31/12/2551
งบประมาณรวม :
16,310.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดสัมมนาส่งเสริมความสัมพันธ์น้องพี่(0188) ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนผ้เข้าร่วมงาน1ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน