รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ระดมความคิดในการประเมินความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"คุณภาพบัณฑิตเช่นใดที่ตรงใจผู้ประกอบการ" (บก.0300-1-09005-52)
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2551-30/09/2552
งบประมาณรวม :
50,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา (2209) ---------
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร(2301) ------
3. สำรวจความต้องการตลาดแรงงาน(3111) ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนสาขาที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ13สาขาวิชา
2. จำนวนชุดข้อมูลเพื่อการแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตร13ชุดข้อมูล
3. จำนวนสาขาที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ13สาขาวิชา

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน