รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการเทียบโอน - ยกเว้นรายวิชา
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์ (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร  
ระยะเวลา 29 พฤษภาคม 2551-29 พฤษภาคม 2551
งบประมาณรวม :
18,200.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน --------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. เจ้าหน้าที่วิชาการและประธานสาขาวิชา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการเรียน หลักสูตร และการเทียบโอนรายวิชา และมีทักษะในการจัดทำแผนการรเยนอย่างมีประสิทธิภาพ0

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน