รายละเอียดโครงการ
โครงการบริหารจัดการและงานวิจัย กองนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (0100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลา 01/10/51-31/12/51
งบประมาณรวม :
320,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดการศึกษาดูงานของบุคลากร
---------
2. งานวิจัยสถาบัน ---------

รายการวัสดุ

 

ที่รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์จำนวนหน่วยจำนวนเงิน
1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานครั้ง200,000.00
2. วิจัยสถาบันเรื่อง120,000.00

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ศึกษาดูงานเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ ขวัญกำลังใจ ของบุคลากรภายในกองฯ1ครั้ง
2. รายงานการวิจัยนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ4เรื่อง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน