รายละเอียดโครงการ
โครงการงบกลางการดำเนินงานภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (0100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร  
ระยะเวลา 01/10/51-31/12/51
งบประมาณรวม :
453,100.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ดำเนินงานประสานกับหน่วยงาน(ดำเนินงานเร่งด่วนต่าง ๆ ) ---------
2. จัดหาครุภัณฑ์ ---------

รายการวัสดุ

 

ที่รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์จำนวนหน่วยจำนวนเงิน
1. ทดสอบครั้ง111,111.00
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเร่งด่วนรายการ378,200.00
3. จัดหาครุภัณฑ์รายการ74,900.00

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ3รายการ
2. มีเครื่องพิมพ์บัตรสำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้นักศึกษาทุกคน1รายการ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน