รายละเอียดโครงการ
โครงการบริหารงานกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ :
กองพัฒนานักศึกษา (0100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลา 01/10/2551-30/09/2552
งบประมาณรวม :
120,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ --
2. ค่าใช้บริการโทรศัพท์
3. ค่าทำงานล่วงเวลาราชการ ------
4. ค่าหนังสือพิมพ์ และวารสาร

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. นักศึกษาเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น12เดือน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน