รายละเอียดโครงการ
โครงการเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง
ผู้รับผิดชอบ :
กองพัฒนานักศึกษา (0100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/51-30/09/52
งบประมาณรวม :
500,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา -----------
2. 1.2 ค่าใช้สอยในการจัดการแข่งขันกีฬาเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง --------
3. ค่าวัสดุในการจัดการแข่งขันกีฬาเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง --------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. การดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย1ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน