รายละเอียดโครงการ
โครงการสัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (บก.0308-1-080-16-52)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2551-30/09/2552
งบประมาณรวม :
60,495.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. สัมมนากิจกรรมคอมพิวเตอร์ (0478) ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม220คน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน