รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนานักศึกษา (บก.0308-1-080-18-52)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2551-30/09/2552
งบประมาณรวม :
74,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา(2503) --------
2. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา(2503) ----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม220คน
2. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม220คน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน