รายละเอียดโครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนการสอน (บก.0309-1-093-21-52)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2551-30/09/2552
งบประมาณรวม :
10,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน (2114) ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนสารเคมีที่จัดซื้อ18รายการ
2. จำนวนอุปกรณ์ใช้งานด้านเกษตรที่จัดซื้อ18รายการ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน