รายละเอียดโครงการ
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดนตรีและกิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.จิตรา ชนะกุล (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2550
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 9 มิถุนายน 2550-9 มิถุนายน 2550
งบประมาณรวม :
30,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในท้องถิ่น -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน