รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์(ลป.0300-1-091-01(กศ))
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2551-31/12/2551
งบประมาณรวม :
422,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. พัฒนาหลักสูตร(0431) ---------
2. อบรม สัมมนา (0512) ---------
3. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา(2116) ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา15สาขา
2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา4กิจกรรม
3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม4ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน