รายละเอียดโครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนการสอน"
ผู้รับผิดชอบ :
อ.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2550
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลา 6 สิงหาคม 2550-8 สิงหาคม 2550
งบประมาณรวม :
104,800.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. การอบรมสัมมนา -----

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน