รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่ง(ลป.0300-1-092-02-52)
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร  
ระยะเวลา 01/10/2551-30/09/2552
งบประมาณรวม :
150,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(0522) ------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม3ครั้ง
2. ผลการติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ30คน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน