รายละเอียดโครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.วิไลวรรณ สุนทรายุทธ์ (0400)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลา ตุลาคม 2550-ธันวาคม 2550
งบประมาณรวม :
785,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน