รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูระดับมัธยมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ (กศ.0305-3-010-05-52)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลา 01/10/2551-30/09/2552
งบประมาณรวม :
60,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. บริการวิชาการแก่สังคม (4102) --

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ100คน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน