รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ดน๊ตบุคและโปรเจคเตอร์เพื่อการวิจัยและการศึกษา (กศ.0313-1-080-08-52)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2551-30/09/2552
งบประมาณรวม :
35,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดซื้อครุภัณฑ์ (0120) ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ดน๊ตบุ๊ค และจำนวนเครื่องโปรเจคเตอร์2รายการ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน