รายละเอียดโครงการ
โครงการกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมไทย
ผู้รับผิดชอบ :
อ.ประกอบกูล นาคพิทักษ์ (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2550
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ระยะเวลา 2 สิงหาคม 2550-3 สิงหาคม 2550
งบประมาณรวม :
80,800.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมไทย -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน