รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1
ผู้รับผิดชอบ :
นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล (1200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลา วันที่ 21 เมษายน 2551-วันที่ 29 เมษายน 2551
งบประมาณรวม :
650,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน