รายละเอียดโครงการ
โครงการศึกษาดูงานศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพในจังหวัดตาก
ผู้รับผิดชอบ :
อ.ประสิทธิ์ มั่นมงคล (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2550
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ระยะเวลา 8 พฤศจิกายน 2550-10 พฤศจิกายน 2550
งบประมาณรวม :
23,340.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ศึกษาดูงานศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพในจังหวัดตาก -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน