รายละเอียดโครงการ
โครงการสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
ผู้รับผิดชอบ :
ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2550
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 19 ตุลาคม 2550-19 ตุลาคม 2550
งบประมาณรวม :
34,300.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน