รายละเอียดโครงการ
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ผู้รับผิดชอบ :
กองพัฒนานักศึกษา (0100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2551-30/09/2552
งบประมาณรวม :
262,700.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ ----------
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ -----------
3. ดูแลสุขภาพนักศึกษา ----------
4. ดำเนินการด้านพยาบาล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติด2500คน
2. คอมพิวเตอร์1เครื่อง
3. นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพ2500คน
4. นักศึกษาได้รับบริการด้านพยาบาล2500คน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน