รายละเอียดโครงการ
โครงการอบรมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ปีการศึกษา 2550
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.สุนาฏ จันทนา (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2550
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 23 กุมภาพันธ์ 2551-23 กุมภาพันธ์ 2551
งบประมาณรวม :
83,100.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. อบรมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ปีการศึกษา 2550 -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน