รายละเอียดโครงการ
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น : การทำหนังสือทำมือ
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.สุดาพร ไชยะ (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2550
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 12 พฤษภาคม 2551-13 พฤษภาคม 2551
งบประมาณรวม :
55,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตระยะสั้น : การทำหนังสือทำมือ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน