รายละเอียดโครงการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อทางการศึกษาและเทคนิคการจัดป้ายนิเทศโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ผู้รับผิดชอบ :
อ.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล และคณะ (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2550
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2551-2 พฤษภาคม 2551
งบประมาณรวม :
64,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อทางการศึกษาและเทคนิคการจัดป้ายนิเทศโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน