รายละเอียดโครงการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ผู้รับผิดชอบ :
อ.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล และคณะ (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2550
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา มีนาคม 2551-พฤษภาคม 2551
งบประมาณรวม :
65,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. การฝึกอรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนำสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน