รายละเอียดโครงการ
โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรระยะสั้น "แป้งปั้นสำหรับเด็กปฐมวัย : แป้งโดหรรษา" และ "ดนตรีเพื่อพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย"
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.สุดาพร ไชยะ (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2550
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 28 เมษายน 2551-29 เมษายน 2551
งบประมาณรวม :
40,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. อบรมสัมมนาหลักสูตรระยะสั้น "แป้งปั้นสำหรับเด็กปฐมวัย : แป้งโดหรรษา" และ "ดนตรีเพื่อพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย" -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน