รายละเอียดโครงการ
โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ : ปฐมวัยสัญจร
ผู้รับผิดชอบ :
อ.เยาวนุช ทานาม (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2550
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 6 พฤษภาคม 2551-8 พฤษภาคม 2551
งบประมาณรวม :
33,600.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ : ปฐมวัยสัญจร -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน