รายละเอียดโครงการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาชุมชน
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.บุญมา พงษ์โหมด (0400)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 1 มีนาคม 2551-30 มิถุนายน 2551
งบประมาณรวม :
290,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน --------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน