รายละเอียดโครงการ
โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ (KM) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบ :
รองคณบดีวางแผนและพัฒนา (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2550
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2549-30/09/2550
งบประมาณรวม :
50,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และเอกสารเผยแพร่ -
2. จัดทำเว็บไซต์ --------
3. ค่าตอบแทนวิทยากรและรางวัลประกาศเกียรติคุณ --------
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ----------
5. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม ----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน