รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบ :
กิจการนักศึกษา (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2550
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2549-30/09/2550
งบประมาณรวม :
211,600.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดซื้อครุภัณฑ์
2. ค่าตอบแทนวิทยากร
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
5. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและเงินรางวัล
6. จัดซื้อวัสดุในการแข่งขันกีฬา
7. ค่าตอบแทนวิทยากร
8. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
9. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
10. ศึกษาดูงาน
10. จัดซื้อวัสดุในการศึกษาดูงาน

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน