รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ผู้รับผิดชอบ :
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2550
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2549-30/09/2550
งบประมาณรวม :
175,300.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดหาครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน -----

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน