รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและซ่อมเครื่องมือครุภัณฑ์ต่างๆ ของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
ผู้รับผิดชอบ :
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2550
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2549-30/09/2550
งบประมาณรวม :
304,700.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดซื้อครุภัณฑ์การสอนโปรแกรมเครื่องกล -----
2. พัฒนาปรับปรุงและซ่อมเครื่องมือ ----------
3. พัฒนาปรับปรุงและซ่อมเครื่องมือ ----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน