รายละเอียดโครงการ
โครงการดำเนินงานรับพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้รับผิดชอบ :
กองพัฒนานักศึกษา (0100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/52-30/09/2552
งบประมาณรวม :
2,304,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าตอบแทนแพทย์พยาบาล ---------
2. ค่าใช้สอยในการเตรียมงานและนำบัญทิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ---------
3. ค่าวัสดุในการเตรียมงานและนำบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ---------
4. เงินอุดหนุนเพื่อสมทบในงานประราชทานปริญญาบัตร ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. บัณฑิตมีความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร1

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน