รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.สรวยสม จิตรรัตน์ (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร  
ระยะเวลา 29 ตุลาคม 2550-31 ตุลาคม 2550
งบประมาณรวม :
138,700.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. พัฒนาและยกระดับบุคลากรทางการศึกษา -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน