รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์ (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลา 21 มีนาคม 2551-21 มีนาคม 2551
งบประมาณรวม :
169,222.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์400คน
2. ได้แนวคิดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่การจัดเตรียมแผนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ และคิดวิเคราะห์สู่นักศึกษา0

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน