รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ (Summer Camp III) เฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์ (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 7 เมษายน 2551-10 เมษายน 2551
งบประมาณรวม :
180,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. บริการวิชาการแก่สังคม -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนเยาวชนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง และอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ระดับอายุ 10-15 ขวบ 200คน
2. เยาวชนมีการพัฒนาด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 60ร้อยละ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน